07.03.2020

Pozvánka na valné zhromaždenie Lesného a pozemkového spoločenstva Svinia - viac

 


LESNÉ A POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Svinia

Spoločenstvo je zriadené za účelom podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obhospodarovania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim, vykonáva hospodárenie v lesoch v súlade s osobitnými predpismi.

Spoločenstvo bolo založené zmluvou z 14.03.2009 bez právnej subjektivity, bolo zapísane v registri Obvodného lesného úradu Prešov.

Spoločenstvo ako právnicka osoba, podľa § 18 a následne podľa Občianskeho zákonika zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor zapisuje spoločenstvo do registra pozemkových spoločenstiev podľa § 26 od. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách dňa 28. 01. 2014