Vážený člen Lesného a pozemkového spoločenstva Svinia,

výbor  Lesného a pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie,

 ktoré sa uskutoční dňa 07.03.2020. v priestoroch Kultúrneho domu Svinia o 13.00 hod.

 1. Otvorenie a privítanie.
 2. Schválenie programu valného zhromaždenia.
 3. Voľba a schválenie členov mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Správa o činnosti spoločenstva a činnosti výboru za rok 2019.
 5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019, schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh rozpočtu na rok 2020.
 6. Správa dozornej rady.
 7. Správa lesného hospodára o plnení úloh za rok 2019 a návrh plánu na rok 2020.
 8. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2019.
 9. Prijatie uznesenia z valného zhromaždenia.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Ing. Jozef Šalata predseda
spoločenstva

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa uskutoční v mieste jeho konania v čase od 12:30 - 13:00 hod. V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie na jeho zasadnutí iného člena Spoločenstva, a to na základe pripojenej plnej moci.
Prosím plnú moc doručiť na adresu spoločenstva do 06.06.2020 - Lesné a pozemkové spoločenstvo.

SVINIA, Šarišská 261, 082 32 Svinia, alebo priamo prostredníctvom splnomocneného zástupcu pri prezentácii pred konaním Valného zhromaždenia. V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktoré nebolo oznámené spoločenstvu v súlade s ust. §18 mzákona č. 97/2013 Z.z. doneste si k prezentácii listinu, ktorou preukážete spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti - listy vlastníctva. Zdvorilo Vás žiadame, aby ste - pokiaľ máte informácie o prevode vlastníctva podielov informovali o konaní Valného zhromaždenia nových vlastníkov a členov.

 

Vo Svinnej, 01.02.2020